Hrvatski terminološki portal središnje je mjesto na kojem se okuplja suvremena
terminološka građa na hrvatskom jeziku

Što je terminologija?

Riječ terminologija upotrebljava su u nekoliko značenja pa je dobro tu višeznačnost razjasniti. U jednom se značenju terminologija odnosi na stručne nazive ili termine koji se upotrebljavaju u nekom znanstvenom, tehničkom, umjetničkom ili sportskom području. U tom je značenju terminologija istoznačna s nazivljem. Ponekad se terminologijom podrazumijeva i ukupnost svih strukovnih nazivlja u nekom jeziku.

Drugo se značenje odnosi na terminologiju kao znanost i u tom je značenju riječ terminologija istoznačna s nazivoslovljem. U upotrebi ipak preteže terminologija, a možemo je najjednostavnije definirati kao disciplinu koja se bavi proučavanjem naziva i njihove upotrebe. U tom je proučavanju bitan odnos između naziva i odgovarajućih pojmova te uspostavljanje strukturiranoga sustava naziva unutar konkretne struke. I u ovom se značenju terminologije u upotrebi mogu razlučiti dva podznačenja: 1. terminologija kao znanstvena teorija i 2. terminologija kao praktična disciplina, tj. metodologija za prikupljanje, opis i prikaz nazivlja u terminološkim bazama ili pojmovnicima, strukovnim rječnicima itd. Takav praktični terminološki rad zasnovan na primjeni ustanovljenih terminoloških načela preciznije je nazivati terminografijom.

Terminologija kao znanstvena disciplina definira se različito jer je posljednjih dvadesetak godina u tom području učinjen velik i raznolik teorijski napredak. Tako se s jedne strane još uvijek može braniti položaj terminologije kao samostalne discipline, ali se na nju nerijetko i suženo gleda kao na specijaliziranu leksikografiju ili, nešto primjerenije, kao na granu primijenjene lingvistike. U novije se vrijeme terminološke teorije sve tješnje isprepleću s lingvističkim teorijama i u tom se smislu te dvije jezikoslovne discipline približavaju i prožimaju.

UNESCO-ove Smjernice za terminološke politike terminološku znanost definiraju pragmatično kao „predmetno područje koje istražuje ustrojstvo, oblikovanje, razvoj, uporabu i upravljanje nazivljem u različitim predmetnim područjima i koje priprema metodološke temelje za mnoge primjene".

Imajući na umu sve primjene terminologije i metode kojima se služi, terminologija je nedvojbeno interdisciplinarna znanost koja se snažno naslanja na više lingvističkih disciplina (korpusnu lingvistiku, računalnu lingvistiku, kognitivnu lingvistiku, sociolingvistiku) te semiotiku, informacijske znanosti, komunikologiju itd.